Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń zaprasza na XXXV w kadencji Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego, która odbędzie się 27 marca 2013 roku o godz. 10.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20.


1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski i oświadczenia.

7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

8. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Zatrudnienia oraz Aktywizacji Rynku Pracy w powiecie skarżyskim do roku 2013”.

9. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek służby zdrowia.

10. Informacja na temat pozyskanych przez powiat skarżyski środków zewnętrznych w roku 2012;

11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2013-2030;

2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok;

3) określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki   Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013;

4) wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej;

5) likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Skarżysku-Kamiennej;

6) przeprowadzenia kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Skarżyskiego;

7) zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego;

8) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za 2012 rok oraz wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

13. Sprawozdania z działalności Komisji Rady w roku 2012.

14. Informacja z realizacji planu pracy rady za 2012 rok.

15. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 0371 1