Usługi telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej czy dostępu do Internetu świadczone są na podstawie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Umowa powinna zostać zawarta na piśmie, a strony powinny określić w Umowie w szczególności:

1) strony umowy, w tym nazwę (firmę), adres i siedzibę dostawcy usług;

2) rodzaj świadczonych usług;

3) termin oczekiwania na przyłączenie do sieci lub termin rozpoczęcia świadczenia usług;

4) okres, na jaki została zawarta umowa;

5) pakiet taryfowy, jeżeli na świadczone usługi obowiązują różne pakiety taryfowe;

6) sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi;

7) okres rozliczeniowy;

8) tryb i warunki dokonywania zmian umowy oraz warunki jej przedłużenia;

Wniosek o udzielenie pomocy prawnej

W przypadku zawarcia umowy na odległość można od niej odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni, ale od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki.

W świetle przepisów ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.) umową na odległość jest umowa zawarta z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na

Zanim zdecydujemy się na dokonanie zakupu drogą internetową ustalmy niezbędne informacje zarówno o towarze jaki chcemy nabyć jak i o stronie, u której chcemy dokonać zakupu, czyli o sklepie internetowym.

Przed zawarciem umowy z przedsiębiorcą zbierzmy takie informacje jak jego imię i nazwisko (nazwę), adres zamieszkania (siedziby), telefon – stacjonarny jest bardziej pewny oraz organ, który dokonał rejestracji działalności przedsiębiorcy i numer, pod którym przedsiębiorca jest zarejestrowany

Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej stwierdzimy wadliwe wykonywanie umowy powinniśmy niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.

Turysta ma prawo złożyć reklamację jeszcze w czasie trwania wyjazdu na ręce rezydenta lub pilota, którzy są przedstawicielami organizatora na miejscu. Pilot powinien potwierdzić turyście przyjęcie reklamacji. Jeżeli sam nie może jej załatwić, musi przekazać sprawę do organizatora wyjazdu