INFORMACJE

Aby energia elektryczna, czy paliwo gazowe były dostarczane do mieszkania konsumenta zobowiązany jest on do zawarcia z przedsiębiorstwem energetycznym umowy określającej szczegółowe zasady sprzedaży energii elektrycznej (paliwa gazowego) i umowy określającej świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (paliwa gazowego). Konsumenci powinni zwrócić uwagę, że integralną częścią umowy są Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług Dystrybucji, które szczegółowo określają zasady dostarczania energii elektrycznej (paliwa gazowego) oraz informują o wzajemnych prawach i obowiązkach sprzedawcy i odbiorcy w trakcie trwania umowy.

Nielegalny pobór energii elektrycznej (paliw gazowych)
Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. definiuje pojęcie „nielegalnego poboru paliw lub energii” jako pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo – rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo – rozliczeniowy.
Zgodnie z art. 57 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. w razie nielegalnego pobierania paliw lub energii z sieci przedsiębiorstwo energetyczne pobiera opłaty za nielegalnie pobrane paliwo lub energię w wysokości określonej w taryfach lub dochodzi odszkodowania na zasadach ogólnych.
Gdy konsument nie ureguluje dobrowolnie należności z tytułu rzekomego nielegalnego poboru energii elektrycznej (paliwa gazowego) wystawiona przez przedsiębiorcę faktura nie może być podstawą do wszczęcia egzekucji. Organem, który uprawniony jest do rozstrzygania sporu dotyczącego kwalifikacji zdarzenia i wysokości zastosowanej opłaty jest sąd powszechny. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 lipca 2006 r., sygnatura akt K 37/04 jednoznacznie przesądził, że niezasadne jest pobieranie opłat za nielegalne pobieranie paliw lub energii wyłącznie na podstawie dokumentu wystawionego przez przedsiębiorstwo energetyczne. Postępowanie przed sądem wyłącza dowolność działań przedsiębiorcy, w wypadku skierowania sprawy na drogę sądową konsument będzie miał możliwość przedstawienia swoich racji.

Prognozowanie zużycia energii
Wystawianie rachunków za energię elektryczną i paliwa gazowe na podstawie prognoz zużycia jest dopuszczalne. Rozporządzenia taryfowe do ustawy Prawo energetyczne przewidują możliwość pobierania opłaty za energię (paliwa) oraz za usługi przesyłania lub dystrybucji energii (paliw) w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia. Wyliczając prognozę zużycia energii (paliwa) należy uwzględnić sezonowość poboru energii (paliwa) i trend poboru energii (paliwa) przez odbiorcę w poprzednich okresach rozliczeniowych.

Rozliczenia z tytułu zużycia energii elektrycznej (paliwa gazowego)
Gdy konsument uiszcza opłaty na podstawie prognozowanego zużycia energii (paliwa) może powstać nadpłata lub niedopłata na koniec danego okresu rozliczeniowego. Nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że konsument zażąda zwrotu nadpłaty. Powstała niedopłata doliczona jest do pierwszego rachunku ustalonego dla najbliższego okresu rozliczeniowego.

Reklamacje
Jeżeli konsument uważa, że przedsiębiorstwo energetyczne dokonało błędnego rozliczenia przysługuje mu prawo złożenia reklamacji. W Ogólnych Warunkach przedsiębiorstwa energetyczne przewidują zazwyczaj, że reklamacja nie zwalnia klienta z terminowego regulowania należności za dostarczaną energię (paliwo). Ogólne Warunki wskazują termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację klienta w sprawie rozliczeń, przykładowo RWE STOEN S.A. ustala termin na udzielenie odpowiedzi nie później niż w czasie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji.

PORADY(FAQ)

  1. 1.      Co może zrobić Konsument, którego przedsiębiorca oskarża o nielegalny pobór energii(paliwa) ?

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. definiuje pojęcie nielegalnego poboru paliw lub energii jako pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo – rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo – rozliczeniowy.
Zgodnie z art. 57 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. w razie nielegalnego pobierania paliw lub energii z sieci przedsiębiorstwo energetyczne pobiera opłaty za nielegalnie pobrane paliwo lub energię w wysokości określonej w taryfach lub dochodzi odszkodowania na zasadach ogólnych.
Gdy konsument nie ureguluje dobrowolnie należności z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej (paliwa gazowego) wystawiona przez przedsiębiorcę faktura nie może być podstawą do wszczęcia egzekucji. Organem, który uprawniony jest do rozstrzygania sporu dotyczącego kwalifikacji zdarzenia i wysokości zastosowanej opłaty jest sąd powszechny.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 lipca 2006 r., Sygnatura akt K 37/04 jednoznacznie przesądził, że niezasadne jest pobieranie opłat za nielegalne pobieranie paliw lub energii wyłącznie na podstawie dokumentu wystawionego przez przedsiębiorstwo energetyczne. Postępowanie przed sądem wyłącza dowolność działań przedsiębiorcy, w wypadku skierowania sprawy na drogę sądową konsument będzie miał możliwość przedstawienia swoich racji.

  1. 2.      Czy przedsiębiorca może wystawić rachunki za pobór energii elektrycznej (paliwa gazowego) na podstawie prognoz zużycia?

Wystawianie rachunków za pobór energii elektrycznej i paliwa gazowego na podstawie prognoz zużycia jest dopuszczalne. Rozporządzenia taryfowe do ustawy Prawo energetyczne przewidują możliwość pobierania opłaty za energię (paliwa) oraz za usługi przesyłania lub dystrybucji energii (paliw) w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia. Wyliczając prognozę zużycia energii (paliwa) należy uwzględnić sezonowość poboru energii (paliwa) i trend poboru energii (paliwa) przez odbiorcę w poprzednich okresach rozliczeniowych.

  1. 3.      Jak może postąpić konsument, gdy na jego koncie rozliczeniowym powstanie nadpłata lub niedopłata na koniec danego okresu rozliczeniowego?

Gdy konsument uiszcza opłaty na podstawie prognozowanego zużycia energii (paliwa) może powstać nadpłata lub niedopłata na koniec danego okresu rozliczeniowego.
Nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że konsument zażąda zwrotu nadpłaty.
Powstała niedopłata doliczona jest do pierwszego rachunku ustalonego dla najbliższego okresu rozliczeniowego.

  1. 4.      Co może zrobić konsument, gdy uważa, że przedsiębiorca dokonał błędnego rozliczenia zużycia energii (paliwa)?

Jeżeli konsument uważa, że przedsiębiorstwo energetyczne dokonało błędnego rozliczenia przysługuje mu prawo złożenia reklamacji. Przedsiębiorca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

PODSTAWA PRAWNA

- Rozporządzenie MGPiPS w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci
(adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041051113&min=1)

- Prawo energetyczne
(adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970540348)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061931423&min=1)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
(adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080280165&min=1)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną
(adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071280895&min=1)

ADRESY

- Urząd Regulacji Energetyki
   ul. Chłodna 64
   00-872 Warszawa
   tel.: 22 661 61 07,
   fax.: 22 661 61 52

- Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii przy Urzędzie Regulacji Energetyki
  ul. Chłodna 64
  00-876 Warszawa
  tel.: 22 661 62 20
  fax.: 22 661 61 60