ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE - PRAWA KONSUMENTA

 

Zapraszam do zapoznania się z dwiema publikacjami przygotowanymi przez Urząd Regulacji Energetyki we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej,
  • Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowych.

 

Opracowanie obu publikacji miało na celu udostępnienie konsumentom jasnych i zrozumiałych informacji na temat ich praw. Zbiory praw stanowią praktyczne kompendium wiedzy dla odbiorców energii paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Pośród dokładnie opisanych praw przysługujących konsumentom, w dokumentach poruszono m.in. kwestie dostępu do sieci, zawierania i rozwiązywania umów, prawa wyboru sprzedawcy, rozpatrywania reklamacji, czy zasad rozliczeń i korygowania wystawionych faktur.

 Jednocześnie warto zapamiętać, że sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej są realizowane przez dwa odrębne podmioty. Sprzedawca oferuje towar, czyli prąd, a dystrybutor, który dysponuje siecią energetyczną, świadczy usługę dostarczenia energii. Tym samym konsument może zawrzeć dwie odrębne umowy: zakupu energii oraz usługi dostarczania energii lub też podpisać umowę kompleksową.

Umowa sprzedaży energii elektrycznej powinna regulować m.in. ilość i moc dostarczanej energii, cenę lub grupę taryfową oraz warunki wprowadzania ich zmian, informację o prawach konsumenta, w tym sposobie wnoszenia skarg oraz rozstrzygania sporów, a także odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy.

Natomiast umowa dystrybucyjna powinna określać m.in. wybranego przez konsumenta sprzedawcę energii elektrycznej, sprzedawcę rezerwowego (na wypadek likwidacji lub upadłości sprzedawcy właściwego), parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób ustalania bonifikat za ich niedotrzymanie.

Jeśli umowa sprzedaży energii elektrycznej zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli np. w domu, można od niej odstąpić bez ponoszenia dodatkowych kosztów w ciągu 10 dni od dnia zawarcia.

W czasie trwania umowy można złożyć do przedsiębiorcy energetycznego reklamację, jeśli zostaną stwierdzone np. nieprawidłowości w rozliczeniach lub obniżenie standardów obsługi oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest do jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni, chyba że w umowie określony został inny termin. W przypadku reklamacji dotyczącej standardów obsługi oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej termin 14-dniowy liczy się od zakończenia odpowiednich kontroli i pomiarów.

Zbior_praw_konsumenta_energii_elektrycznej__wersja_kolorowa_.pdf1.45 MB
Zbior_praw_konsumenta_paliw_gazowych__wersja_kolorowa_.pdf4.04 MB