STATUT RADY SENIORÓW POWIATU SKARŻYSKIEGO

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

 • § 1.
 1. Statut Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego, zwany dalej Statutem, określa zasady działania
  i tryb wyboru członków Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego.
 2. Rada Seniorów Powiatu Skarżyskiego zwana dalej Radą jest podmiotem społecznym
  o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy
  i doświadczenia środowiska osób starszych współpracuje z Radą i Zarządem Powiatu Skarżyskiego w obszarze polityki społecznej i senioralnej powiatu.
 3. Celem Rady jest zwiększenie zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności,
  w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb środowiska osób starszych.

 

 • § 2.
 1. Siedzibą Rady jest Powiat Skarżyski.
 2. Posiedzenia Rady odbywają się w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej,
  Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
 3. Kadencja Rady trwa pięć lat licząc od dnia jej wyborów.

 

Rozdział 2.

Zakres działania i zadania Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego

 

 • § 3.

Działania Rady zmierzają do osiągnięcia następujących celów:

 • nadania kierunków powiatowej polityce senioralnej, inicjowania zmian na rzecz osób starszych,
 • integracji środowisk działających na rzecz osób starszych w celu zwiększenia efektywności ich działań,
 • wspierania aktywności seniorów,
 • rozwoju form wypoczynku, dostępu do ochrony zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji
  i kultury,
 • tworzenia płaszczyzny wymiany dobrych praktyk w obszarze działań na rzecz seniorów,

 

 • § 4.

Do zadań Rady  należy w szczególności:

 • przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań na rzecz seniorów,
 • monitorowanie i sygnalizowanie potrzeb seniorów,
 • wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
 • konsultowanie i zgłaszanie opinii do aktów prawa miejscowego i programów dotyczących seniorów,

 

 • § 5.

W sprawach dotyczących seniorów, Rada  realizuje swoje cele poprzez:

 • uczestnictwo w posiedzeniach Rady,
 • opiniowanie projektów uchwał skierowanych przez Przewodniczącego Rady i Zarząd Powiatu do Seniorów;
 • występowanie do Zarządu Powiatu lub Rady Powiatu, za pośrednictwem przewodniczącego Rady, z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej,
 • inicjowanie działań dotyczących życia seniorów,
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, klubami seniora, uniwersytetami trzeciego wieku
  i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych.

 

 

Rozdział 3.

Tryb powoływania i odwołania członków Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego

 

 • § 6.
 1. Kadencja Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego trwa pięć lat.
 2. W skład Rady Seniorów wchodzi od 15 do 19 osób.
 3. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów posiadają:
 • przedstawiciele organizacji działających na rzecz środowiska seniorów lub zrzeszających seniorów mający siedzibę na terenie Powiatu Skarżyskiego i ukończone
  55 lat - organizacja może zgłosić jednego kandydata do Rady,
 • kandydaci osobiście, posiadający poparcie co najmniej 10 osób powyżej 55 roku życia - osoba może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.   
 1. Starosta Skarżyski desygnuje swojego przedstawiciela do kontaktów i współpracy
  z Radą. Osoba ta ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady wraz z prawem zabierania głosu.
 2. Starosta Skarżyski ogłasza nabór kandydatów na członków Rady oraz ustala termin ich zgłaszania.
 3. Informacje o naborze kandydatów oraz terminie ich zgłaszania wraz z formularzami zgłoszeniowymi stanowiącymi załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały podawane są do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu skarżyskiego skarzysko.powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
 4. Zarząd Powiatu Skarżyskiego dokonuje oceny zgłoszeń, wzywa do usunięcia ewentualnych braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego wezwania.
 5. W przypadku nie usunięcia braków w terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.
 6. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów do Rady niż przewiduje statut, ostateczny skład ustala Zarząd Powiatu. Od decyzji Zarządu w tej sprawie nie przysługuje odwołanie.
 7. Skład osobowy Rady powołuje uchwałą Zarząd Powiatu i podaje do publicznej informacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej powiatu skarżyskiego skarzysko.powiat.pl
 8. Starosta odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:

        1) na jego wniosek,

        2) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. W razie śmierci lub odwołania członka Rady, Starosta uzupełnia jej skład na okres do końca kadencji.

 

Rozdział 4.

Organizacja i tryb działania Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego

 

 • § 7.
  1. Rada na pierwszym posiedzeniu zwołanym z inicjatywy Zarządu Powiatu, wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Z wyborów sporządza się protokół.
  2. Pracami Powiatowej Rady Seniorów kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – wiceprzewodniczący.
  3. Do zadań przewodniczącego Rady należy:
 • reprezentowanie Rady i kierowanie jej bieżącymi sprawami,
 • ustalenie terminów posiedzeń,
 • zwoływanie posiedzeń,
 • prowadzenie posiedzeń,
 • ustalenie porządku obrad z uwzględnieniem charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia
  1. Z upoważnienia przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący.
  2. Do praw członków Rady należy:
 • proponowanie tematów do omówienia na kolejnych posiedzeniach Rady,
 • zabieranie głosu w dyskusjach,
 • branie udziału we wszystkich przedsięwzięciach Rady,
 • konsultowanie spraw z zakresu polityki senioralnej oraz doradzanie w tych sprawach,
 • inicjowanie działań mających na celu zaspakajanie interesów i potrzeb seniorów.
  1. Stanowiska i opinie Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Rady.
  2. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  3. Posiedzenia Rady  zwołuje jej przewodniczący.
  4. Posiedzenia Rady są jawne.
  5. W pracach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu Skarżyskiego oraz zaproszeni goście.
  6. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący Rady.

 

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

 

 • § 8.

Obsługę administracyjną Rady zapewnia Zespół ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

 

 

 • § 9.

Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Zarząd Powiatu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady.