Tytuł projektu:
Kompleksowe wsparcie kobiet aktywnych

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Jednostka realizująca projekt:
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.…

Czytaj więcej...

Tytuł projektu:
Nad Czarną i Kamienną- nieodkryte piękno północnej części Województwa Świętokrzyskiego

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa:
Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego…

Czytaj więcej...

Tytuł projektu:
Dziś zdobywam wiedzę - jutro EUROPĘ

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty…

Czytaj więcej...

Tytuł projektu:
Mój zawód - moją szansą

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Jednostka realizująca projekt:
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej

Opis…

Czytaj więcej...

Tytuł projektu:
Nasze kadry naszym atutem

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie:
Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych…

Czytaj więcej...