Tytuł projektu:
Kompleksowe wsparcie kobiet aktywnych

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Jednostka realizująca projekt:
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Opis projektu:
Celem projektu są piętnastomiesięczne działania promujące postawy kreatywne i przedsiębiorcze, oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia własnej działalności

Tytuł projektu:
Nad Czarną i Kamienną- nieodkryte piękno północnej części Województwa Świętokrzyskiego

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa:
Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu

Działanie:
Działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu

Jednostka realizująca projekt:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

Opis projektu:

Tytuł projektu:
Dziś zdobywam wiedzę - jutro EUROPĘ

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Jednostka realizująca

Tytuł projektu:
Mój zawód - moją szansą

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Jednostka realizująca projekt:
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej

Opis projektu:
Zamiarem projektu jest poprawa jakości oraz zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego wśród uczniów placówki, poprzez udział w dodatkowych zajęciach

Tytuł projektu:
Nasze kadry naszym atutem

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie:
Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Jednostka realizująca projekt:
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Opis projektu