Nagłówek NOWY RPOWS

W grudniu 2014 roku został zakończony projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Celem projektu było zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Projekt pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim” realizowany był w partnerstwie z Obwodem Lecznictwa

Nagłówek NOWY RPOWS

W czerwcu 2013 roku został zakończony projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W wyniku realizacji inwestycji  współfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Powiat Skarżyski zakończył realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu:
Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Beneficjent:
Powiat Skarżyski

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym